top of page

12 overeenkomsten, 9 verschillen en 8 type relaties tussen duurzaamheid en circulaire economie


two pigeon perched on white track light

Jullie weten inmiddels dat ik gek ben op rijtjes met een aantal bullets 🙂 De onderzoeker van dit onderzoek maakt het wel heel bont!


Eerder schreef ik een blog over 114 definities van circulaire economie, waarin de onderzoekers 114 definities naast elkaar leggen om overeenkomsten en verschillen te ontdekken.


In deze blog wordt het begrip circulaire economie ook onderzocht. Dit wordt gedaan door het af te zetten tegen het begrip duurzaamheid. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksgroep van vier mensen uit Engeland en Nederland. Ze hebben onderzocht wat de overeenkomsten, verschillen en type relaties zijn tussen duurzaamheid en circulaire economie.


Het doel hiervan is niet zozeer om voor eens en voor altijd een antwoord te geven dat alle vragen oplost. Het inzicht in de manier waarop mensen denken over deze twee begrippen levert al helderheid op.

Om de verschillen, overeenkomsten en type relaties te onderzoeken heeft de onderzoeksgroep wetenschappelijke literatuur hierover op een rijtje gezet. Dit is de uitslag.


Definitie circulaire economie

Circulaire economie is een herstellend systeem, waarin grondstofgebruik, afval, uitstoot en energie worden geminimaliseerd door het vertragen, sluiten en beperken van kringlopen van energie en materiaal. Dit kan worden gedaan door te ontwerpen voor de lange termijn, onderhoud, reparatie, hergebruik, reviseren, en renoveren van materialen.


Definitie duurzaamheid

Duurzaamheid is het vinden van balans tussen economische-, sociale-, en milieuaspecten, zodat huidige en toekomstige generaties hiervan profiteren.


12 overeenkomsten tussen duurzaamheid en circulaire economie

Bij zowel duurzaamheid als circulaire economie:

 1. is er inzet voor de huidige en toekomstige generaties om het milieu te verbeteren.

 2. is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor verschillende en parallel aan elkaar bestaande ontwikkelingen om het milieu te verbeteren.

 3. wordt benadrukt dat de problemen wereldwijd zijn, en dat daarom ook wereldwijd samengewerkt moet worden om de problemen aan te pakken.

 4. is ontwikkeling gebaseerd op van andere aspecten dan alleen economie.

 5. probeert men het systeem in de kern te veranderen.

 6. worden problemen interdisciplinair aangepakt, en ook het onderzoek dat wordt uitgevoerd is interdisciplinair.

 7. worden potentiële kosten en risico’s beschreven, maar wordt er ook nadruk gelegd op kansen op waarde creatie.

 8. is het noodzakelijk dat verschillende partners samenwerken.

 9. zijn wetgeving en prikkels belangrijke middelen om het initiatieven te stimuleren en implementeren.

 10. hebben bedrijven een centrale rol, vanwege hun middelen en expertise.

 11. is innovatie in ondernemingsplannen de sleutel om de industrie te veranderen.

 12. zijn technische oplossingen belangrijk, maar genereren die technische oplossingen ook allerlei praktische problemen.

9 verschillen tussen duurzaamheid en circulaire economie

 1. Het begrip circulaire economie is later ontstaan dan duurzaamheid. Circulaire economie is ontstaan als combinatie van verschillende scholen, zoals cradle-to-cradle en industriële ecologie. Duurzaamheid is op de kaart gezet door verschillende milieuorganisaties, en andere internationale organisaties.

 2. De doelen van circulaire economie en duurzaamheid verschillen van elkaar. Circulaire economie streeft duidelijk naar het sluiten van de kringloop van materialen en energie, en het tegengaan van verspilling daarvan. De doelen van duurzaamheid zijn meer open, en hangen af van de betrokken partij en de belangen van die partij.

 3. Ook de onderliggende reden om aandacht te besteden aan de twee concepten verschillen. De reden om bezig te zijn met circulaire economie is de observatie dat grondstoffen eindig zijn, en dat afval en uitstoot verminderd moeten worden. De redenen om met duurzaamheid bezig te zijn gevarieerder en diffuser, en toepassingen hangt af van de context.

 4. Duurzaamheid focust op balans tussen mensen, milieu, en economie (people, planet, profit). Circulaire economie legt nadruk op het economisch systeem en de relatie daarvan met het uitputten van grondstoffen.

 5. Van duurzame concepten profiteren het milieu, de economie en de maatschappij in zijn geheel. Bij circulaire economie profiteren de economie en het milieu. De maatschappij profiteert vooral van de verbeteringen in milieu, maar ook van meer werkgelegenheid en een eerlijker belastingsysteem.

 6. De manier waarop het gepromoot wordt verschilt in beide concepten. Bij duurzaamheid is sprake van vage beeldvorming die toegepast kan worden op verschillende contexten en ambities. Bij circulaire economie gaat de beeldvorming over economische voordelen en verbetering van het milieu.

 7. Circulaire economie wordt erg beïnvloed door bedrijven en overheid. Bij duurzaamheid zijn de aanjagers gevarieerder en diffuser.

 8. In theorie kan het doel van circulaire economie op een gegeven moment bereikt worden als er geen nieuwe grondstoffen meer gebruikt worden, en er geen afval meer wordt gecreëerd. Aandacht voor duurzaamheid houdt in theorie nooit op, want het doel is vager.

 9. De verantwoordelijkheden bij duurzaamheid zijn verspreid over allerlei mensen en partijen in de maatschappij, en daarmee zijn de verantwoordelijkheden ook niet helder gedefinieerd. Bij circulaire economie wordt de verantwoordelijkheid grotendeels gelegd bij ondernemingen en wetgeving en beleid.

8 relaties tussen duurzaamheid en circulaire economie

 1. Circulaire economie kan worden gezien als een voorwaarde voor duurzaamheid. Dus zonder gesloten materialenkringlopen kun je niet duurzaam bouwen.

 2. Circulaire economie kan worden gezien als de belangrijkste oplossing voor duurzaamheid. Het sluiten van de materialenkringloop is een belangrijke oplossing om duurzaam te bouwen. Maar er zijn misschien nog andere oplossingen.

 3. Circulaire economie is een noodzakelijke, maar niet toereikende voorwaarde voor duurzaamheid. Naast het sluiten van de materialenkringloop zijn ook andere maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van onze levensstijl.

 4. De relatie tussen duurzaamheid en circulaire economie kan worden gezien als dat duurzaamheid profiteert van circulaire economie. Circulaire economie (en het sluiten van de materialenkringlopen) kan worden gezien als iets dat gunstig is voor het bevorderen van duurzaamheid.

 5. Circulaire economie kan worden gezien als een van vele oplossingen om duurzaamheid te bevorderen.

 6. Circulaire economie leidt tot een bepaalde mate van duurzaamheid.

 7. Beide concepten moeten in evenwicht gebracht worden met elkaar. Circulaire economie heeft kosten en baten met betrekking tot duurzaamheid. Circulaire economie kan negatieve gevolgen hebben in termen van duurzaamheid.

 8. Circulaire economie bevordert bepaalde elementen van duurzaamheid, maar bepaalde elementen ook niet.

Een beperking van dit onderzoek

De onderzoeksgroep geeft aan dat dit onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie. Dat wil zeggen dat ze alleen andere wetenschappelijke artikelen hebben meegenomen in dit onderzoek. Andere bronnen beschrijven mogelijk andere visies en ervaringen met circulariteit en duurzaamheid.


Een extra opmerking van Marieke over dit artikel 

In het artikel schrijft de onderzoeksgroep dat ze observeren dat de circulaire economie vaak wordt beperkt tot alleen beperken van grondstoffengebruik, en het verminderen van afval en uitstoot. Dit verschilt van observaties van een eerder literatuuronderzoek over ‘114 definities van circulaire economie’ waarover ik een blog heb geschreven. In 114 definities van circulaire economie wordt juist geconcludeerd dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op het holistisch perspectief van circulaire economie, en dat het een transformatie van het hele systeem van menselijke activiteiten inhoudt.

BRON: Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P., Hultink, E.J., (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143(2017), 757-768. http://dx.doi.org/10.1016/j.clepro.2016.12.048 Trouwens, nu je er toch bent… Wist je dat een DOI (zoals die link hierboven) een unieke code is dat aan ieder wetenschappelijk artikel gegeven wordt? Je kunt het vergelijken met een ISBN-nummer van boeken. Mooi, dan weet je dat ook weer.

Hi! Hoe zie jij de relatie tussen duurzaamheid en circulaire economie? Weet je nog een 9e of 10e relatie te verzinnen?


Ik ben benieuwd! Laat een reactie achter 🙂

#Circulairbouwen #literatuuronderzoek #Circulaireeconomie #peopleplanetprofit #Definitie #Duurzaamheid

bottom of page